Kriterier for ansøgning

Ansøger skal i ansøgningen sandsynliggøre, at projektet medfører vækst i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Projektejerne skal være indstillet på, at projektindhold og –resultatet bliver offentliggjort og kommunikeret videre, så andre kan nyde gavn af og læring fra projektet.

Ved ansøgning om støtte skal du bruge ansøgningen her på siden. 
I ansøgningen skal du beskrive indsatsens formål, organisering, finansiering, flerårigt eller periodiseret budgetskema, forventet resultat/effekt, projektets markedsføring, projektevaluering m.v. 

Hvornår behandles ansøgningen, og hvad ydes der midler til

Vi behandler løbende ansøgninger til ErhvervsVækstpuljen evt. efter forudgående høring af relevante parter. 

Vi kan yde midler fra ErhvervsVækstpuljen som igangsætningstilskud eller tilskud af længerevarende karakter. Pengene bliver ydet i form af kontanttilskud, ressourcetilskud og/eller garantistillelse for projektøkonomien.

De væsentligste standardvilkår (kommunalfuldmagten)  

  • Projekterne må ikke virke konkurrenceforvridende i forhold til det private erhvervsliv, og der må ikke ydes direkte finansiel støtte til enkelte virksomheder
  • Projekterne skal være til gavn for en åben kreds af erhvervslivet i Ringkøbing-Skjern Kommune.
  • Projekterne skal udvise forsvarlig økonomisk forvaltning. Det betyder, at der ved køb af eksterne konsulentydelser skal foretages relevant markedsafsøgning, lige som gældende udbudsregler til enhver tid skal overholdes
  • Projektaktiviteter kan udelukkende modtage tilskud til faktiske, projektrelevante og projektrelaterede udgifter